Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden ("AV") maken deel uit van en zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van Producten en Diensten door Mextal B.V. ("Mextal"), tenzij Mextal uitdrukkelijk schriftelijk instemt met uitsluiting hiervan en tenzij Partijen een Mantelovereenkomst hebben afgesloten. De toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden die door de Afnemer worden gehanteerd en waarnaar verwezen wordt in opdrachtbevestigingen, brieven of e-mails van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen door Mextal.

1. Offerte, opdrachtverstrekking en Overeenkomst

1.1 Elk door Mextal gedaan aanbod zoals neergelegd in haar offerte wordt uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van de onvoorwaardelijke instemming van de Afnemer met alle voorwaarden die in de offerte zijn opgenomen.

1.2 De offertes van de Mextal staan open voor aanvaarding binnen de door Mextal in de offerte vermelde termijn of, indien er geen termijn is vermeld, binnen dertig (30) dagen na de offertedatum, maar Mextal behoudt het recht om haar offerte op elk moment in te trekken voordat de Afnemer op basis daarvan een opdracht heeft verstrekt.

1.3 Geen enkele opdrachtbevestiging of Overeenkomst mag door Afnemer worden gewijzigd of geannuleerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mextal.

2. Aard Producten en Diensten

2.1 Mextal heeft een open zorgtechnologie platform ontwikkeld genaamd “Viedome”, waarvan de Functionaliteit de Afnemer in staat stelt om sociale alarmering en zorgdomotica diensten te leveren aan haar cliënten.

2.2 Mextal zal de Producten en/of Diensten conform de overeengekomen specificaties aan Afnemer leveren. Indien en voor zover er ten tijde van de aanvaarding van de offerte geen schriftelijke overeenkomst bestaat over de specificaties van de Producten en/of Diensten, kan Afnemer slechts aanspraak maken op een capaciteit danwel functionaliteit die in overeenstemming is met hetgeen gebruikelijk is in de bedrijfssector. Indien Mextal onderhoudsservices verleent als onderdeel van haar Diensten en na triage blijkt dat de oorzaak van een storing niet aan Mextal te wijten is, is Mextal gerechtigd de met deze triage verbonden kosten bij Afnemer in rekening te brengen.

2.3 Mextal behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in haar Producten en Diensten. Dergelijke wijzigingen zullen evenwel geen negatieve invloed hebben op de Functionaliteit. Mextal bepaalt zelfstandig en zonder raadpleging van Afnemer het versiebeleid en zorgt ervoor dat telkens indien en voor zover dat mogelijk is de meest recente Functionaliteit beschikbaar is voor Afnemer. Mextal is gerechtigd de prijs aan te passen voor de gewijzigde Producten en Diensten.

3. Levering en overgang van eigendom en risico

3.1 Tenzij Partijen anders overeen zijn gekomen, worden Producten Free Carrier (FCA) Incoterms® 2020 geleverd op de door Mextal aangewezen locatie.

3.2 De door Mextal meegedeelde of erkende data voor de levering van de Producten of de Diensten zijn slechts bij benadering. Mextal zal zich inspannen om de door haar meegedeelde of erkende leveringstermijnen te halen, op voorwaarde dat Afnemer ruim voor de opgegeven leveringsdatum alle benodigde bestel- en leveringsinformatie verstrekt. Mextal is gerechtigd deelleveringen te verrichten.

3.3 Het eigendomsrecht op de Producten gaat over op de Afnemer na volledige betaling van de prijs voor die Producten. Tenzij anders overeengekomen, gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten over op Afnemer bij levering door Mextal in overeenstemming met de toepasselijke Incoterm.

3.4 Afnemer dient de Producten direct bij levering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen. De Producten worden geacht volledig en in behoorlijke staat te zijn geleverd indien Afnemer Mextal niet binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van eventuele tekorten en/of beschadigingen, tenzij dergelijke tekorten of beschadigingen ondanks het betrachten van de juiste waakzaamheid niet konden worden vastgesteld.

4. Prijs en betaling

4.1 De overeengekomen prijzen en tarieven mogen jaarlijks per 1 januari door Mextal worden aangepast.

4.2 De prijzen in een offerte, opdrachtbevestiging of Overeenkomst zijn in Euro's en zijn exclusief belastingen of van overheidswege opgelegde heffingen die, nu of in de toekomst, van toepassing zijn op de (levering van de) Producten en/of Diensten. Mextal zal de verkoopprijs vermeerderen met belastingen of andere van overheidswege opgelegde heffingen wanneer Mextal wettelijk verplicht is deze te betalen of te innen en Afnemer zal deze samen met de prijs aan Mextal voldoen.

4.3 Tenzij Partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen, kan Mextal de Afnemer een factuur sturen voor de Producten en/of Diensten bij levering van de Producten en/of nadat de Diensten zijn uitgevoerd. De nettobetaling is verschuldigd binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle betalingen dienen te worden gedaan op het adres van Mextal. Indien leveringen in termijnen worden verricht, kan elke termijn afzonderlijk worden gefactureerd en zal deze op de vervaldag worden betaald. Er geldt geen korting voor vervroegde betaling. Rente zal worden berekend over alle achterstallige betalingen, tegen een tarief van achttien procent (18%) per jaar of het maximale tarief dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, afhankelijk van wat lager is, vanaf de vervaldatum tot de volledige betaling.

4.4 Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Mextal te worden ingediend. Indien Mextal binnen deze termijn geen klachten over een factuur heeft ontvangen, wordt de betreffende factuur geacht juist en rechtmatig te zijn verstrekt.

4.5 Afnemer doet afstand van eventuele opschortings- en/of verrekeningsrechten.

5. Garantie

5.1 Mextal garandeert dat bij normaal gebruik de Producten op het moment van levering aan Afnemer en gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden daarna (of een andere periode die schriftelijk door partijen kan worden overeengekomen) vrij zullen zijn van materiaal- of fabricagefouten en zullen voldoen aan de specificaties van Mextal voor dergelijke Producten, of andere specificaties waarmee de Mextal schriftelijk heeft ingestemd, indien van toepassing.

5.2 Mextal garandeert dat, op het moment van voltooiing ervan, de Diensten zijn uitgevoerd met behulp van bekwaam personeel en deugdelijke faciliteiten (zoals apparatuur, software, gereedschappen etc.). Mextal is na voltooiing gehouden tot herstel van gebreken die ten tijde van de voltooiing aan Mextal zijn gemeld en gebreken die Afnemer in redelijkheid ten tijde van de voltooiing niet had kunnen constateren. Mextal is nimmer verantwoordelijk voor de telecommunicatieverbindingen vanaf haar infrastructuur, daar mede onder begrepen de telecommunicatieverbindingen van Afnemer.

5.3 Mextal is niet gehouden gebreken te herstellen die niet binnen een redelijke termijn aan haar zijn gemeld en evenmin voor gebreken die aan haar zijn gemeld na het verstrijken van de garantietermijn.

6. Gebreken en herstelverplichting

6.1 Mextal is verplicht om schendingen van haar verplichtingen uit hoofde van artikel 5 die tijdig door Afnemer schriftelijk aan haar zijn gemeld, ongedaan te maken. Bij gebreken aan Producten gaat Mextal naar eigen keuze over tot herstel of tot vervanging. Afnemer is verplicht Mextal alle medewerking te verlenen aan het herstel van gebreken. Herstel van gebreken aan Diensten kan, vanwege de aard daarvan, meerdere herstelpogingen vergen.

6.2 Mextal is niet gehouden tot het ongedaan maken van gebreken indien sprake is van gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.

b. het niet deugdelijk functioneren van de webbrowser dan wel internetverbinding van Afnemer;

c. montage/installatie of reparatie door Afnemer of door niet door Mextal ingeschakelde derden.

d. dienstverlening van derden;

e. het verspreiden van virussen of andere schadelijke programma’s door Afnemer, Gebruikers, of derden waarvoor Mextal niet verantwoordelijk is; of

f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of andere computersystemen op het internet (hacken) door Afnemer, Gebruikers, of derden waarvoor Mextal niet verantwoordelijk is.

6.3 Behoudens de uitsluitingen en beperkingen uiteengezet in artikel 10 van deze AV, omhelzen de artikelen 5 en 6 van deze AV de volledige aansprakelijkheid van Mextal voor gebreken in de Producten en Diensten die door Mextal worden geleverd.

7. Verplichtingen Afnemer

7.1 Het is Afnemer niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de Diensten dat daardoor schade kan ontstaan aan het Viedome platform, aan Mextal en/of aan derden, of een verstoring in de Beschikbaarheid ontstaat.

7.2 Mextal biedt haar Diensten aan op basis van “fair use”, dat wil zeggen dat zij in beginsel geen beperkingen oplegt aan de door Afnemer veroorzaakte systeem- en netwerkbelasting. Mextal behoudt zich nochtans het recht voor om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde afnemer van Mextal, maatregelen te treffen.

7.3 Afnemer dient, onverwijld na eerste kennisgeving door Mextal van excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, maatregelen te treffen om hieraan een einde te maken. Mextal is gerechtigd de Diensten en/of iedere andere op grond van de Overeenkomst uit te voeren verplichting op te schorten bij een voortdurend excessieve systeem- en/of netwerkbelasting.

7.4 Afnemer zal zorgdragen voor een zorgvuldige omgang door Gebruikers met door Mextal verstrekte inloggegevens.

7.5 Afnemer zal zich bij de gebruikmaking van de Diensten bedienen van door Mextal gespecificeerde programmatuur.

7.6 Afnemer vrijwaart Mextal tegen alle aanspraken van derden op grond van handelingen van Afnemer die in strijd zijn met de artikelen 7.1 tot en met 7.5 van deze AV.

7.7 Afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig selecteren en verwerven van (een) geschikte telecommunicatievoorziening om daadwerkelijk van de Diensten gebruik te kunnen maken.

7.8 Indien Mextal onderhouds- of herstelwerkzaamheden dient te verrichten, is Afnemer verplicht Mextal hiertoe in de gelegenheid te stellen. Bij een no-show is Mextal gerechtigd de hiermee gemoeide kosten bij Afnemer in rekening te brengen.

7.9 Afnemer stemt ermee in zelf een overeenkomst met een leverancier inzake in voorgaande lid bedoelde diensten aan te gaan, en kan aan Mextal een volmacht verstrekken om dat, indien en voor zover mogelijk, voor of namens haar te doen. Mextal is bereid tussen Afnemer en leverancier zo nodig een coördinerende rol op zich te nemen strekkende tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst inzake een telecommunicatievoorziening. Afnemer erkent en stemt ermee in zelf gebonden te zullen zijn aan alle bepalingen en voorwaarden van de leverancier te dierzake.

7.10 Mextal is niet aansprakelijk voor de kosten betrekking hebbende op de telecommunicatievoorzieningen als bedoeld in artikel 7.9 van deze AV, ongeacht of deze kosten door het gebruik van de Diensten worden veroorzaakt of niet.

7.11 Mextal kan, in het geval dat Gebruikers niet over adequate kennis van de Functionaliteit en/of de Diensten beschikken, van Afnemer eisen dat deze opleidingen van Mextal betrekt teneinde de kennis van de Gebruikers op een dusdanig niveau te brengen dat zij niet langer een onevenredig beroep op ondersteuning van Mextal doen, dan wel dat Gebruikers anderszins de benodigde kennis zullen opdoen. Mextal zal de redelijkheid van deze eis gronden op basis van haar (support)historie. Indien Afnemer hieraan geen gehoor geeft heeft Mextal het recht haar contractuele verplichtingen op te schorten totdat de kennis van Gebruikers op voldoende niveau is gebracht, zonder dat Afnemer recht heeft op restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Mextal garandeert dat zij over alle benodigde rechten voor het leveren van Producten en Diensten beschikt, waaronder alle rechten met betrekking tot de onderliggende computerprogrammatuur.

8.2 De eigendom van het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en Diensten, waaronder analyses, ontwerpen, technische details, berekeningen, illustraties, tekeningen en de documentatie die in de offerte is opgenomen of later aan Afnemer is verstrekt, berust uitsluitend bij Mextal en gaat niet over op Afnemer. Afnemer verkrijgt enkel de gebruiksrechten die uitdrukkelijk in deze AV worden toegekend, tenzij anders overeengekomen in een schriftelijk document dat door beide Partijen is ondertekend.

9. Geheimhouding

9.1 Beide Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de informatie over elkaars organisatie, de werking van de bestanden, Functionaliteit en de Diensten. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zal een Partij informatie-, gegevensdragers en gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

9.2 Met betrekking tot gegevens afkomstig van de andere Partij, die in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook bij een Partij berusten of aan hem zijn verstrekt, verbindt een Partij zich:

a. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige berging of opslag;

b. de gegevens niet te gebruiken voor enig ander dan het overeengekomen doel;

c. de gegevens niet langer in haar bezit te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen weer ter beschikking te stellen van andere Partij, dan wel na verkregen toestemming van andere Partij te vernietigen;

d. de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door personen waarvan de Partij op wie de verplichting rust in redelijkheid meent dat zij betrouwbaar zijn;

e. medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens de andere Partij op bewaring en gebruik van gegevens.

10. Beperking van aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Mextal voor aanspraken van Afnemer die verband houden met de Overeenkomst is, behoudens opzet en grove schuld, beperkt tot vergoeding van directe schade tot een bedrag van € 10.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen aangemerkt zal worden als één gebeurtenis, zulks met een maximum van € 100.000 per kalenderjaar. Vrijwaringen vallen onder de beperking van deze aansprakelijkheid.

10.2 Onder directe schade in de zin van artikel 10.1 van deze AV wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van Mextal aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze kosten worden nochtans niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Afnemer is of wordt ontbonden.

b. redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen;

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe vermogensschade in de zin van deze voorwaarden;

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

e. indien Mextal als verwerker van persoonsgegevens moet worden aangeduid in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: de schade die Afnemer lijdt als gevolg van een datalek dat door Mextal is veroorzaakt.

10.3 Mextals aansprakelijkheid voor schade, anders dan genoemd in artikel 10.2 van deze AV, is uitgesloten.

11. Data en persoonsgegevens

11.1 Indien Mextal in het kader van haar dienstverlening beschouwd moet worden als bewerker van data waarvoor Afnemer verantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming sluiten Partijen als onderdeel van de Overeenkomst tevens een verwerkersovereenkomst. Op deze verwerkersovereenkomst is artikel 10 van overeenkomstige toepassing.

11.2 Onverminderd de bepalingen van artikel 9 van deze AV, stemt Afnemer ermee in dat Mextal de informatie en data (met uitzondering van persoonsgegevens) waar de Mextal in de uitvoering van Overeenkomst toegang toe mocht krijgen mag gebruiken voor het verbeteren en het door ontwikkelen van het Viedome platform en de daaraan ten grondslag liggende software.

12. Overige bepalingen

12.1 Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Mextal aan een derde over te dragen. Mextal is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Afnemer aan een derde over te dragen, behoudens overdracht aan een onderneming binnen de TKH Group, die zonder toestemming van Afnemer kan geschieden. Mextal is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze bevoegdheid Mextal laat onverlet haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op haar als werkgever en/of hoofdaannemer rustende verplichtingen

12.2 In geval van overmacht wordt de nakoming van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Een Partij kan zich jegens de andere Partij alleen op overmacht beroepen indien de zich op overmacht beroepende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van bewijsstukken, de andere Partij schriftelijk van zijn beroep op overmacht in kennis stelt. Als een Partij door overmacht tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst kan de andere Partij, indien vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk zal zijn, dan wel indien een periode van meer dan dertig (30) Werkdagen is verstreken, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst met onmiddellijke ingang buiten rechte ontbinden, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Hetgeen reeds is gepresteerd door Mextal zal door Afnemer terstond worden betaald. Onder overmacht aan de zijde van Mextal wordt in elk geval verstaan: ziekte van personeel, gebrek aan personeel, stakingen, al dan niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers, stroomstoringen en/of uitval van netwerkverbindingen van één en ander aan de zijde van Mextal.

12.3 Indien in deze AV is vermeld dat een kennisgeving schriftelijk kan worden gedaan, dan kan die kennisgeving, tenzij uit de context evident is dat daadwerkelijk schriftelijk is bedoeld, ook digitaal, dat wil zeggen per fax of per e-mail, plaatsvinden. Nochtans draagt de Partij die ervoor kiest een elektronisch medium te gebruiken het bewijsrisico indien een kennisgeving volgens de andere Partij niet of niet goed zou zijn aangekomen.

12.4 Het nalaten door een Partij om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij deze Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op de offerte, de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Ieder geschil tussen Partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst zal in eerste aanleg worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement ’s Hertogenbosch.

14. Definities

14.1 In deze AV wordt een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter en die de navolgende betekenis hebben:

‘Beschikbaarheid’ het percentage van de tijd van het Service Window waarin Afnemer gebruik kan maken van de Functionaliteit, waarbij een eventuele niet-beschikbaarheid van maximaal vier (4) aaneengesloten uren buiten beschouwing zal worden gelaten;

‘Functionaliteit’ de door partijen overeengekomen gebruiksfuncties en -mogelijkheden van de aan de Diensten ten grondslag liggende computerprogrammatuur en hardware, al dan niet onderverdeeld in deelfunctionaliteiten en/of modules.

‘Gebruiker’ een aan Afnemer toe te rekenen persoon, zoals een werknemer, ander personeel of klant, die van de Functionaliteit gebruik maakt;

‘Maintenance Window’ het tijdvak waarin de Functionaliteit niet beschikbaar hoeft te zijn en dat gereserveerd is voor onderhoud

‘Mantelovereenkomst’ een raamovereenkomst tussen Mextal en Afnemer voor het leveren van Producten en Diensten.

‘Partij’ Mextal of Afnemer, of, in meervoud, beide;

‘Product’ de hardware die door Mextal wordt geleverd;

‘‘Overeenkomst’ alle door Afnemer geaccepteerde offertes van Mextal en alle andere overeenkomsten die Partijen sluiten met betrekking tot het leveren van Producten en Diensten door Mextal;

‘Service Window’ het tijdvak, vallende buiten het Maintenance Window, waarin de Functionaliteit beschikbaar dient te zijn;

‘Diensten’ de door Mextal geleverde SaaS (Software-as-a-Service) diensten bestaande uit het ter beschikking stellen van de Functionaliteit (hardware en software) op afstand, al dan niet via elektronische weg;

‘TKH Group’ TKH Group N.V. en elke vennootschap waarvan TKH Group N.V. van tijd tot tijd eigenaar of indirect eigenaar is of zeggenschap heeft over de stemrechten verbonden aan meer dan 50% van het geplaatste gewone aandelenkapitaal in die vennootschap, of direct of indirect zeggenschap heeft over de benoeming van een meerderheid van het bestuur van die vennootschap.

Mextal is de maker van Viedome.
Op www.viedome.nl vindt u meer informatie over het Viedome-platform.

Contactgegevens

Mextal
De Tienden 48
5674 TB Nuenen

Telefoon: 040 - 290 75 10
E-mail: info@viedome.nl